สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
   บัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
   บัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการบำนาญ
   บัญชีจ่ายเงินรายเดือนพนักงานราชการ
   บัญชีจ่ายเงินรายเดือนลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  
ถ.นิวาศ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000  

Copyright by http://msglive.org